Výkon, kultura a strategie I

Výkon ve firmě v mnoha podobách je důležitý. Co to však bude skutečně znamenat a co ho především ovlivňuje alespoň zčásti přiblížím.

Jedna vec je výkon toho ktorého zamestnanca a druhá bude výkon firmy ako celku, alebo trebárs, ak chcete, aj štátu…Samozrejme výkon každého jedného člena bude ovplyvňovať celkový výkon firmy. Platí to však aj naopak. Výkon firmy má vplyv na každého jedného zamestnanca.
Výkon firmy závisí predovšetkým od premenných: kultúry a stratégie. Čo to znamená..?.Zjednodušene to, že keď firma má viac-menej spoločnú kultúru, spoločné hodnoty, nie však deklarované navonok, ale skutočne „nosené v hlavách ľudí“ a má dobre vypracovanú stratégiu, ktorú riadi, potom rastie jej výkon a zjednodušene povedané, môže rásť aj zisk.

Často sa stretávam s tým, že firmy, alebo ich manažment prikladajú dôraz na zvyšovanie kultúry. Už menej na to, ako by mala tá kultúra vyzerať aspoň v hrubých rysoch. Teda, že tieto manažmenty idú viac po procese, a menej už po obsahu… A tak si potom takýto manažment následne po zaparkovaní služobných áut na vyhradené miesta typu: „only Jaguar“ idú nedočkavo zvyšovať kultúru na pracovisku.

Máme rôzne typy firiem a organizácií a podľa toho aj odlišný typ kultúr v nich. Iné je to v rodinnej firme, kde pán otec (alebo aj pani mama) panuje a rozdeľuje (emocionálne) a iné v start-upe, ktorý vzniká v otvorenom priestore ako možnosť realizovať svoje nápady. A odlišné to bude v banke, kde na vrchole „pyramídy“ je najvyšší a ten, keď príde s nápadom poraňajkovať s radovými zamestnancami, píše sa o tom v novinách a prednáša na HR konferenciách…

A typ firmy zasa ovplyvňuje spôsob ako narábame so stratégiou. Na začiatku je otázkou, či ju vôbec máme? Mnohé firmy ju ani nemajú! Iné majú, ale skoro nikto ju nevie pomenovať. Skúste si len tak pre seba povedať, či poznáte aspoň v hrubých rysoch stratégiu firmy, v ktorej ste zamestnaný. Ak ju už zamestnanci poznajú, bude dôležité, či sa s ňou stotožňujú a či v tom lepšom prípade sa mohli podieľať na jej kreovaní. To všetko je však determinované opäť typom firmy, a to tým, aká kultúra na pracovisku prevažuje…Ak som kultúrne medzi „svojimi“ a spoločne kreujeme stratégiu, tak budem zmotivovaný aj bez neustáleho zvyšovania platu…

Teraz sa pokúsim vrátiť opäť na začiatok, ku výkonu…Že výkon je závislý hlavne na premenných: kultúre a stratégii. Tie sú však závislé hlavne od typu firiem. Tak ako to vlastne bude? Potom by mohlo platiť, že v novátorskej firme, kde sú si všetci rovní, zdieľajú spoločné hodnoty a podieľajú sa spoločne na formulovaní stratégie, budú mať vyšší zisk, než vo firme, kde je hore niekto, koho meno si iba šuškáme… A nehovoriac o stratégii, ktorú zatvára manažment pod dlhočizné heslo. Áno, toto bude pravdepodobne platiť.

K téme sa vrátim v najbližšom článku.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, kenneth rowley,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář