Vedra a ochranné nápoje pro zaměstnance

V těchto dnech panují v celé Evropě včetně České republiky mimořádné horké a teplé dny. A každoročně se ve firmách management a zaměstnanci dotazují, jak je to s ochrannými nápoji na pracovišti, s jejich přídělem, druhem, množstvím, případně s dalšími opatřeními na ochranu zdraví zaměstnanců.

Při nedostatku příjmu tekutin je zaměstnanec unavený, ospalý, trpí bolestí hlavy a navíc se u něj snižuje pracovní výkonnost. Co je ale důležité vědět, že při nedostatku tekutin může nastat dehydratace a ta může u zaměstnance vést až ke kolapsu organismu a vážnému pracovnímu úrazu s fatálními následky. Ochranné nápoje během těchto veder je potřeba pravidelně konzumovat. Dehydratace nastává, pokud nedochází k vyrovnání ztrát tekutin a minerálů v organismu zaměstnance. Vedro u zaměstnanců způsobuje pocení, přičemž nejde jen o ztrátu tekutin z těla, ale i o ztrátu minerálních látek. Proto bychom v případě extrémních veder a teplého počasí neměli zapomenout na pravidelné doplňování tekutin. Ve vedrech je nutné pít minerální vodu a kombinovat ji s kohoutkovou pitnou vodou. Takovéto doplňování totiž nejlépe zažene žízeň a brání vzniku nebezpečné dehydratace organismu.

Pojďme si přiblížit některé zákonné povinnosti v této oblasti.

V zákoníku práce máme uvedeno pouze obecně

Zákon č. 262/2006 Sb. § 104, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.

Bližší podmínky pro poskytování ochranných nápojů jsou stanoveny nařízením vlády.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a novela Nařízení vlády č. 9/2013 Sb.

V Nařízení vlády jsou v příloze Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu, a dále jsou zde rozděleny pracovní činnosti podle Třídy práce: I, IIa, IIb, IIIa, IIIB, IV, IVb a V. Další tabulky poté řeší náhrady tekutin.

V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy práce I až IIIa  se jako ochranný nápoj zaměstnancům poskytuje:

  • přírodní minerální voda slabě mineralizovaná
  • pramenitá voda
  • nebo obdobná voda splňující mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky.

Za mimořádně horký a teplý den se rozumí den, kdy nejvyšší teplota vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 0C.

Příklady:

Třídy práce I.     =   při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů =   0,9 – 2,7 litrů /pracovní směna

Třídy práce IIa   =   při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů =   0,9 – 3,1 litrů /pracovní směna.

V tabulce nařízení vlády je dokonce i příklad výpočtu náhrady tekutin.

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6, 5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost. Ochranný nápoj nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Je potřeba taktéž zmínit „Hygienický limit“ – hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litrů za osmihodinovou směnu.

Musíme si uvědomit, že každý jedinec je svým způsobem jiný a vypije za pracovní směnu jiné množství ochranných nápojů; jeden zaměstnanec vypije 1 litr, druhý minimálně 3 litry. Proto rozhodně nejsem zastáncem provádět výpočty ztráty tekutin u zaměstnanců. V tomto ohledu je lépe řídit se „Selským rozumem“. Pokud nastanou mimořádné horké a teplé dny, zajistěte pokud možno na dostupných místech všem zaměstnancům dostatek ochranných nápojů ve formě minerálních vod, slabě mineralizovaných a také kohoutkovou pitnou vodu. Zároveň při tom nezapomínejte i na další ochranná opatření například na bezpečnostní přestávky, posunutí či zkrácení pracovní doby, střídaní prací a činností a jiná další opatření na ochranu zdraví všech zaměstnanců.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Geoffrey Whiteway,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář