Time management a souvislosti

Co bude v přímé souvislosti s  time managementem? Pravděpodobně zejména smysl pro důležitost a cíl.

Už na inom mieste sme na našich stránkach písali o dôležitosti disponovať so zručnosťou vedieť oddeliť podstatné od nepodstatného.  Ako sa ale dopracovať k tejto zručnosti? Predpokladám , že cez vhodnú kultúru, teda vhodné nastavenie vlastných hodnôt a cez chápanie sveta v kontexte. A k tomu zas môžeme dospieť s kvalitným učením  sa. Aby som bol presný, s celoživotným vzdelávaním sa. A čítaním veľkého množstva nielen odbornej literatúry. Áno, vyzerá to tak, a to opäť, že všetko so všetkým súvisí.  Pri schopnosti kvalitného riadenia si svojho času by akiste aj psychológovia a neurológovia povedali, že ako veľmi to závisí od zrelej osobnosti a naopak, ako veľmi neschopnosť riadenia si svojho vlastného času vypovedá o našej nekonzistentnosti osobnosti, čo môže byť v dôsledku mentálneho, či fyzického nesúladu.

A potom je tu okrem schopnosti oddeliť dôležité od menej dôležitého ešte cieľ. Zručnosť a schopnosť vedieť si stanoviť hlavný cieľ, ale aj dielčie ciele. Mať predstavu, ako by to malo vyzerať na konci, alebo dokonca, ako by to malo vyzerať aj neskôr. To už hovorím o udržateľnosti. A stanoviť si cieľ bez schopnosti vedieť dobre zadefinovať si problém tiež nie je možný.

Okrem spomenutých najdôležitejších faktorov vplývajúcich na úspešnosť riadenia si času ešte spomeniem: delegovanie a plánovanie.

Delegovanie: pri delegovaní ide o zručnosť vedieť vybrané povinnosti odovzdať k riešeniu ďalšej, prípadne viacerým osobám. Táto schopnosť bude súvisieť s vlastnou kultúrou. Ak hovoríme o firme, tak bude závisieť od organizačnej štruktúry a typu riadenia. Čím viac budem vedieť delegovať, ale zároveň aj budem schopný dôverovať ostatným, tým môže byť moje riadenie si času kvalitnejšie, /efektívnejšie, flexibilnejšie../

Plánovanie: opäť, bude to závislé od nášho hodnotového nastavenia. Teda schopnosti si vedieť určiť, čo je podstatné zahrnúť si do plánu. A opäť delegovanie. Veď môj plán nemusí automaticky znamenať , že za celý plán zodpovedám výhradne ja. Aj môj osobný plán môže zahrňovať ďalšie osoby, kompetencie a pod. Pri plánovaní musím spomenúť aj prokrastináciu, teda odkladanie si povinností na inokedy. A sme opäť pri hodnotovom nastavení.

Pri time managemente oveľa viac, ako kdekoľvek inde, cítime, že všetko so všetkým súvisí. Že ak niečo, v zložitom stroji konzistentnosti osobnosti a hodnotového nastavenia škrípe, tak ten time management sa začne zákonite zadrhávať.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář