Talent a nadání

Talent a nadání. Co je talent a co nadání? Je to stejné? Jak ve firmě pěstovat talent? Je vůbec možné mít ve firmě pouze talentované lidi s nadáním? Já si myslím, že ano …

Talent a nadanie. Psychologická teória hovorí o tom, že talent  človeka by mal spĺňať niekoľko podmienok: jeho talent by mal byť nadpriemerný, mal by sa vedieť jeho talent preukázať, malo by to byť niečo ojedinelého a výnimočného, talent by mal mať vzťah ku výkonu a mal by byť merateľný…

Ak hovoríme o talente, nemusí to automaticky znamenať to isté, ako nadanie. Z môjho pohľadu je talent akoby ešte nadstavba nadaniu, bez ktorého sa nadanie neprejaví, a ostane akoby „zavreté v šuplíku.“ Veď koľko možno naozaj kvalitných spisovateľov a vynálezcov máme medzi nami, no nenastala oná interakcia  nadania s okolitým svetom…

Ak nedôjde k prieniku nadania, ktoré máme v sebe s okolitým svetom, potom nemôžeme hovoriť o talente.

Jedna z definícií hovorí že: „Talent je súhrn schopností človeka, zručností, vedomostí, skúseností, inteligencie a osobnostných vlastností. Zahŕňa tiež schopnosť osobnosti učiť sa.“ A možno práve táto definícia by sa viac hodila, ako akási definícia nadania, aj keď…ja osobne nemám rád definície…nevystihujú zložitosť sveta okolo nás…

Keď som si listoval v článkoch o talente, resp. o talent manažmente, tak často som sa stretával s tým, že sa snaží manažment, resp. HR oddelenia akoby triediť ľudí do skupín: tzv. a-čkoví hráči…b-čkoví hráči…jednak, je na nás, aby sme si do firiem vyberali, z nášho pohľadu iba talentovaných, pozor!, aj upratovačka musí mať talent..! a jednak, ak vedome, niekoho zo svojich ľudí zaradíme do skupiny netalentovaných, vypovedá to predovšetkým o tom, že my manažment nemáme talent na vedenie ľudí…

Vrátim sa na začiatok: …Ak nedôjde k prieniku nadania, ktoré máme v sebe s okolitým svetom, potom nemôžeme hovoriť o talente. Ale k prieniku predsa nedôjde samovoľne, možno zriedka nejakou náhodou a iba u veľmi málo jednotlivcoch bez zásahu zvonka a aj preto bude na HR oddeleniach, manažéroch a manažmente, aby k tomu dochádzalo skoro zakaždým a až vtedy môžeme hovoriť o „talent manažmente…“


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh, 

Photos 47631

www.freerangestock.com 

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář