Systém managementu kvality QMS – 2.část

Norma EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) je ve své podstatě vodítkem ke zlepšování výkonnosti a naplňování strategických cílů.

Systém řízení kvality je prostředek pro zmapování všech firemních procesů. V případě dobře nastaveného systému –  Demingův zlepšovací cyklus PDCA můžeme nastavit základní procesy, a to v mapě procesů a postupně je dále rozvíjet. Jedná se například o: plánování a řízení organizace, řízení lidských zdrojů, řízení QMS, řízení zakázky, interní audity a další. Novější norma systému kvality vyžaduje navíc například i Registr a hodnocení možných rizik – vlivy mikrookolí – makrookolí. Dále kontext organizace, analýzy například SWOT, PESTLÉ, komunikační matici a karty procesů. Zkrátka celkově se zabývá více vnějšími zainteresovanými stranami včetně kvality zainteresovaných externích služeb. Jedná se zde o posouzení možného působení všech okolních, ale i vnitřních vlivů na společnost.

Dnes je potřeba si uvědomit, že každý systém, tedy i systém řízení kvality nepochybně přispěje ke zlepšené kvality vyráběných produktů a poskytovaných služeb. Navíc částečně obsahuje další prvky systémů například environmentální systém pro zajišťování životního prostředí a havarijní prevenci; a také částečně obsahuje systém bezpečnosti práce pro vyloučení či minimalizací pracovních rizik a rizikový ch faktorů na pracovišti. Systémy řízení kvality vede zcela nepochybně k tomu, že společnost bude neustále kontrolovat, udržovat a navrhovat zlepšení celého systému řízení ve společnosti, a to podle platných mezinárodních standardů.

Společnost, která má zavedený systém řízení kvality je povinna zajišťovat a realizovat interní audity, kontrolní audity osobami odborně způsobilými (interními auditory) v souladu s požadavky výše uvedenou normou, certifikační audity, dozorové audity a recertifikační audity nezávislou akreditovanou certifikační organizací. Celý proces systému řízení kvality musí být především funkční a kompatibilní s výše uvedenou normou. Konečným výsledkem celého procesu je úspěšná certifikace nezávislou akreditovanou certifikační organizací a následné udělení mezinárodního certifikátu. Zavedení tohoto systému je poté uznáváno ve všech zemích.  Certifikát ověřený dle požadavků mezinárodních standardů jsou pro organizaci platným uznávaným mezinárodním standardem.

obr.1

 

Komentář k obrázku: Demingův zlepšovací cyklus PDCA – plánuj, dělej, kontroluj, zlepšuj – zlepšuje výkonnost a naplňuje strategické cíle společnosti.

Systém managementu kvality QMS ve firmě dle EN ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016) je dnes mezinárodním standardem, přičemž možným rozšířením o další dvě normy EN ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016) a ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018) vznikne integrovaný systém řízení ISM se všemi výhodami, ale o tom až někdy příště.

 

Čerpáno a použito:

  1. Zkušenosti s auditováním systému řízení kvality QMS
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář