Proč vlastně riskují?

Nedávno jsem prováděl průzkum zaměřený na vznik pracovních úrazů s cílem rozklíčovat nepříznivé chování některých zaměstnanců při obsluze automatických strojů.

Automatické řízené CNC stroje jsou často podvědomě vnímány některými zaměstnanci jako stroje, u kterých prakticky nemůže nastat pracovní úraz. Takové vnímání je způsobeno zejména tím, že celý proces obrábění se odehrává v podstatě formou automatického řídícího procesu.

I zde však hrozí úraz. Poranění zaměstnance například operátora CNC stroje hrozí v důsledku obrábění při otevřeném krytu, kdy obsluha vyřadí z provozu u bezpečnostního krytu koncový vypínač.  Dále zde hrozí úraz při přípravné, změnové a ukončovací fázi pracovních operací představující pracovní činnosti a elementární úkony jako příprava materiálů pro obrábění, manipulace s matriálem a podobně. Musíme si přiznat, že právě u těchto pracovních činností se ne vždy zaměstnanci chovají zodpovědně a dodržují všechna předepsaná bezpečnostní pravidla. Jedná se o riskování nebo neznalost zaměstnanců?

Pochopitelně přes všechna očekávání vyšlo najevo, že je potřeba zaměstnance nadále vychovávat a vzdělávat například formou zajímavých a vyhledávaných poutavých prezentací v rámci školení BOZP s cílem je pravdivě informovat o nových poznatcích a trendech, a to ve všech oborových i mezioborových vědních disciplínách.

Proto je nutné, aby firemní HR manažer zvolil takového školitele, který zaměstnance obsluhující CNC stroje upozorní zejména na to, které konkrétní úkony neprovádějí bezpečně a kdy je nutné pracovat velmi opatrně a soustředěně.

Výzkum prokázal, že po poutavém školení s praktickými ukázka došlo ke snížení počtu pracovních úrazů o 30%. Nejdůležitější je v této fázi komunikace mezi lidmi a osvěta, vzdělávání a osobní rozvoj. Pouze praktická osvěta a povědomí o všech možných nebezpečích povede k preventivnímu opatření a zabránění pracovních úrazů. Minimalizace pracovních úrazů bude mít pochopitelný příznivý vliv na produktivitu práce.


 Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář