Přebujelá byrokracie stále dusí podnikatele

Víte, jaký je rozdíl mezi podnikatelem a zaměstnancem?

…Zaměstnanec odvede svou práci, pokud možno kvalitně a za ni dostane adekvátní mzdu. Podnikatel si musí sehnat práci – zakázky, také odvést dobře práci (kvalitně, aby se zákazníci vraceli a též přicházeli noví), a vyfakturovat, počkat až obdrží penízky a poté z této části si stanovit mzdu. Toto je velmi zjednodušené, ve skutečnosti je všechno pro podnikatele daleko složitější, od sehnání zakázek po upomínání neuhrazených faktur.              Vstupuje zde totiž do hry celá řada různých faktorů a vlivů, jak vnějších, tak vnitřních rizik, která musí každý podnikatel co nejvíce eliminovat.

Všechny podnikatele však trápí zásadní věc, a tou je současná, často nepřehledná administrativní náročnost celého podnikání. Navíc komunikace s úřady je velmi obtížná, zdlouhavá a co je zarážející, v dnešní době stále nevyřídíte některé věci online.

Pokusme se alespoň přiblížit některé administrativní povinnosti podnikatelů:

Při zahájení podnikání je nutné nejprve doslova „Oběhat“

 • Živnostenský úřad (došlo ke zjednodušení)
 • Finanční úřad
 • Zdravotní pojišťovnu
 • Českou správu sociálního zabezpečení

U právnické osoby zabezpečit

 • Notářský zápis
 • Založení účtu včetně základního kapitálu

Daně, na které nesmí podnikatel zapomenout včetně termínů plateb

 • Daň z příjmu právnických osob nebo fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
 • Samostatnou kapitolu tvoří zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance

Evidence

 • EET – elektronická evidence tržeb
 • Kontrolní hlášení

Pojištění

 • Pojištění firmy – škody
 • Pojištění firmy – zákonné pojištění – pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Pojištění zaměstnanců – odpovědnost

Bezpečnost práce

 • Pravidelné proškolení z bezpečnosti práce, vypracování pracovních rizik a rizikových faktorů včetně kategorizace, stanovení poskytování osobních ochranných prostředků, vedení povinné dokumentace.

Požární ochrana

 • Pravidelné proškolení z požární ochrany, začlenění provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí do kategorie, vedení povinné dokumentace

Životní prostředí – ekologie

 • Evidence používaných chemických látek a chemických směsí, evidence odpadů, hlášení s úřady, v případě zdrojů měření emisí a další povinná dokumentace.

Řízení firemních vozidel

 • Pravidelné proškolení řidičů referenčních vozidel, periodické lékařské prohlídky zaměstnanců, vedení povinné dokumentace.

Nově navíc

 • GDPR – ochrana osobních údajů – dle nařízení Ep a Rady EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – GDPR.

A pokud podnikatel náhodou něco zapomene nebo nedodržuje, máme zde celou řadu, kontrolních mechanismů, státních kontrol a inspekcí. Jmenujme například: finanční úřad, živnostenský úřad, stavební úřad, Státní úřad inspekce práce – inspekce práce, Státní zdravotní dozor – krajská hygiena, státní požární dozor, Česká inspekce životního prostředí, popř. státní zemědělská a potravinářská inspekce, státní veterinární správa. Kontroly dodržování zákonů provádějí také pojišťovny a Česká správa sociálního zabezpečení. Porušení či zanedbání právních a ostatních předpisů mohou znamenat nemalé sankce a pokuty, které mohou být pro podnikatele likvidační.

Aby podnikatel mohl dobře fungovat a věnovat se plně podnikání, potřebuje k tomu své nebo externí pracovníky. Například: účetního, advokáta, personalistu, bezpečnostního technika, požárního technika, ekologa, revizního technika elektrického zařízení popř. jiné odborně způsobilé osoby.

 Z uvedeného vyplývá, že každý podnikatel je „denně“ zasypáván celou řadou administrativních povinností.  Podnikatel však musí zejména vytvářet hodnoty; tedy vyrábět kvalitní výrobky s přidanou hodnotou nebo zajišťovat unikátní služby. Má-li být úspěšný, musí mít promyšlený marketingový plán a plnit přání svých zákazníků a odběratelů. A ještě něco, měl by mít intuici pro byznys a podnikání jej musí i trochu bavit. Nekonečné papírování jej nesmí otrávit a znechutit. Musíme si přiznat, že stát zde zaspal; a ne a ne se probudit!


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

2 komentářů

 1. Uvedený výčet je velmi, velmi neúplný, vůbec např. neuvádí oblast statistiky, oblast povinného zveřejnění informací atd. Navíc za nezpracování požadovaných formulářů hrozí pokuty, které mohou být u malé firmy likvidační nebo´t jsou stanoveny taxativně bez ohledu na velikost podniku a tím i velikost způsobené škody

 2. Jen zběžně jsem prohlížel vypsané povinnosti. Rozhodně nejsou všechny.
  Ročně několik mnohastránkových výkazů Statistice
  Dvakrát ročně hlášení Úřadu práce
  Výkaz hospodaření na Spisovou službu, i když stejné výkazy už stát má na FÚ
  Bude toho ještě víc…

Komentář