Pracovní rizika BOZP – II. část

V minulém článku jsme se pokusili alespoň velmi stručně nastínit problematiku „Pracovních rizik “. V tomto článku volně navážeme na předchozí článek, přičemž si řekneme, jaký je postup firmy a jaké jsou další zákonné povinnosti.

A jaký je postup firmy v rámci řízení rizik?

Zaměstnavatel je povinen vyhodnotit možná „Pracovní rizika“ na pracovišti a poté vydat vnitřní směrnici „ Vyhledávání, posouzení a hodnocení pracovních rizik“, pro odstranění a minimalizaci rizik. Cílem této vnitřní směrnice je prokazatelné a srozumitelné seznámení zaměstnanců s možnými riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Manažeři musí dbát zejména na to, aby vyhledaná pracovní rizika byla odstraněna nebo minimalizována. Dále je potřeba říci, že riziky je nutné se zabývat na pracovišti kontinuálně a důsledně.  V rámci roční prověrky BOZP nebo auditu BOZP pak zejména hodnotit výsledky rizik. Ještě zmíním, že je potřeba rozlišovat pracovní rizika a rizikové faktory.

Pracovní rizika – zpravidla krátkodobé působení vnějších vlivů pracovního prostředí na zdraví a život zaměstnance například pád z výšky, zásah elektrickým proudem ad.

Rizikové faktory – zpravidla dlouhodobé působení vnějších vlivů pracovního prostředí na zdraví a život zaměstnance například hluk, prach ad. O rizikových faktorech si však napíšeme zase někdy příště.

Legislativa

Povinnosti firmy

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 102

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.

(4) Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

(5) Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

 1. a) omezování vzniku rizik,
 2. b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
 3. c) přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,
 4. d) nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy,
 5. e) nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,
 6. f) omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu,
 7. g) plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí,
 8. h) přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany,
 9. i) provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení,
 10. j) udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 Práva a povinnosti zaměstnance upravuje § 106 Zákoníku práce

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

              Manažeři si musejí uvědomit, že nejvhodnější a často nejúčinnější opatření při řešení problémů BOZP pro předcházení mimořádných událostí (pracovní úraz, nehoda, incident, nemoc z povolání) je vždy prevence, a to zejména v oblasti vyhledávání možných rizik.

 

Čerpáno a použito:

 1. Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 2. Vlastní zkušenosti s ochranou zdraví na pracovištích.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář