Poskytování ochranných pracovních prostředků zaměstnancům

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) je jedna ze základních zákonných povinností všech manažerů, přesto však někteří vrcholoví manažeři, tuto povinnost zbytečně podceňují. Nedostatečné či nevhodné poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům vede k nárůstu pracovních úrazů na pracovišti. Je proto potřeba se touto povinnosti v rámci vyhledávání a řízení rizik důsledně zabývat a věnovat ji dostatečnou pozornost. Nezbytnou součástí povinností manažerů je každodenní kontrola a používání osobních ochranných pracovních prostředků všech podřízených zaměstnanců. Odpovědnost za používání osobních ochranných pracovních prostředků OOPP je tedy na firmě, manažerovi, vedoucím zaměstnanci a na samotných zaměstnancích.

Legislativa

Povinnosti firmy

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 104 -osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

Osobní ochranné pracovní prostředky přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Povinnosti zaměstnance upravuje § 106 Zákoníku práce

Zaměstnanec je povinen dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.

A jaký je tedy postup firmy?

Zaměstnavatel je povinen vyhodnotit možná rizika na pracovišti a poté vydat vnitřní směrnici BOZP, kde navrhne zaměstnancům konkrétní potřebné osobní ochranné pracovní prostředky k práci podle vyhodnocených rizik. Někdy se ještě setkáváme s tím, že je snaha paušalizovat vybavení OOPP podle profesí. Dnes je situace skutečně jiná, musíme zaměstnance vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky podle vyskytujících se rizik na konkrétním pracovišti. OOPP musí být funkční a účinné proti vyskytujícím se rizikům po celou dobu jejich používání. Po zmapování pracoviště a vytvoření vnitřní směrnice BOZP – Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, musí zaměstnavatel vést příděl OOPP, nejlépe na kartách zaměstnanců OOPP, kde vede důslednou evidenci o tomto přídělu. Karty zaměstnanců musí splňovat formální náležitosti včetně podpisů zaměstnanců o převzetí OOPP a podpisu zodpovědného vedoucího o předání OOPP.

V rámci roční prověrky BOZP nebo auditu BOZP na pracovišti je nutné se poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků důsledně zabývat; při změnách na pracovišti je nutné vnitřní směrnici BOZP aktualizovat a osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnancům doplňovat.

Nesmíme opomenout pravidelný příděl mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ale o tom v článku zase někdy příště.

V rámci úrazové prevence musí manažeři této problematice věnovat soustavnou pozornost. Firma je povinna vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky a poté vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být součástí každé kontroly a auditu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Používáním funkčních osobních ochranných pracovních prostředků minimalizujeme výskyt pracovních úrazů na pracovišti.

 Čerpáno a použito:

  1. Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce.

 photos: archiv autora

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář