Manažer a jeho role II.

Vracím se k tématu rolí manažera.

Podľa Mintzberga môžeme manažérske roly rozdeliť do troch skupín:

  • interpersonálné
  • rozhodovacie
  • informačné

Interpersonálne sú tie, ktoré budú potrebnými pri vytváraní a udržiavaní osobných vzťahov. Manažér je predovšetkým riadiacim prvkom a z toho vyplývajú hneď niektoré roly: rola človeka, ktorý zastupuje firmu, samotná rola riadiaceho, rola toho, ktorý nadväzuje, oslovuje a spája.

Rozhodovacie budú tie, ktoré sú potrebné pri strategických rozhodnutiach. V oblastiach samotného smerovania firmy, akvizícií, investícií, plánovania, integrovania sa a pod.

V informačných roliach pôjde viac menej o rolu predávania a šírenia informácií a rolu akéhosi hovorcu za tú ktorú firmu.

Nemôžeme sa však daných rolí držať striktne. Vždy bude záležať od typu kultúry a organizačnej štruktúry v danej firme. Vo firmách so silno hierarchickou organizačnou štruktúrou si viem predstaviť, že manažér bude mať tých rolí ešte viac. Zrejme až toľko, že ich zákonite nebude vedieť všetky naplniť. Na druhej strane vo firme, kde sa kompetencie prenášajú na ďalších členov tímu, môže v konečnom dôsledku z počtu rolí manažéra ubudnúť. Respektíve aj keď neubudne, tak súčasne ich môžu v nejakej miere zdieľať aj ďalší na základe prerozdelenia kompetencií.

Na druhej strane, horeuvedený výpočet rolí podľa Mintzberga ja skôr základný a ako som minule písal, ten zoznam môže byť  a spravidla aj je, ešte širší. Ide o roly, ktoré sa aj ťažko jednoznačne vymedzujú. Ak si napr. zoberieme takú firmu rodinného typu, tak, ako som už písal, manažér môže na seba prevziať automaticky, vychádzajú z danej kultúry, rolu otca, matky a tak podobne.

Čo ešte bude mať prvotný vplyv na rolu okrem kultúry a organizačnej štruktúry? Schopnosti a zručnosti manažéra. Pokiaľ manažér napr. nebude vedieť jednať s ľuďmi pre jeho slabú empatiu, jeho rola vyjednávača môže byť ohrozená a nedostatočne naplnená. V takom prípade, buď nastáva situácia, že manažér si to neuvedomuje a firme takýmto spôsobom poškodzuje, alebo, uvedomuje, a rolu vyjednávača prevezme niekto ďalší. Opäť, bude hlavne záležať od typu kultúry v tej ktorej firme. Niekde sa bude v takejto situácii cítiť manažér ohrozený, naopak inde príde k prerozdeleniu kompetencií na základe zručností automaticky.  Samozrejme, od kvalitného manažéra sa očakáva zvládnutie veľkého počtu rolí. Platí však, že aj manažér je len človek, a zároveň platí, že v jednom segmente bude dôležitejšia rola vyjednávača, inde napríklad rola rozhodovacia.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář