Kolaps a kultura

Vracím se  k tématu kolapsu. V minulém článku jsem nastínil co tomu předchází. Dnes si řekneme více o interakci kultury a kolapsu.

To, ako budeme pristupovať, vnímať, riešiť náznaky blížiacej sa katastrofy, kolapsu, alebo ak chcete zlých čias, bude závisieť predovšetkým od kultúrneho nastavenia. Opäť si pomôžem leteckými katastrofami. Ak si zoberieme napr. takú vzdialenosť moci, „Power Distance“. Tá je priamo závislá od kultúry. Tak v napr. vo východných kultúrach sa môže stať, že vďaka veľkej vzdialenosti moci môže rýchlejšie dôjsť ku katastrofe lietadla. Samozrejme v prípade, ak sa tejto katastrofe  dalo predísť napr. otvorenou asertívnou, rovnoprávnou komunikáciou medzi kapitánom lietadla a prvým dôstojníkom, resp. druhým pilotom.

Prečo? Poďme si to vysvetliť. Ak napríklad lietadlo v  kritickej situácii, kedy kapitán spraví nevedomky chybu a jeho podriadený si to všimne, ale z dôsledku kultúry „nedotknuteľnosti“ kapitána si nedovolí upozorniť ho na to a preto sa systémy lietadla  dostanú do kolapsu, tak môžeme povedať, že systém zlyhal, alebo že lietadlo havarovalo pre kultúru. Inak povedané, pre takéto kultúrne nastavenie, ktoré bezpečnosti leteckého priemyslu môže priamo uškodiť.

Môžete namietať, že taký Aeroflot má zrejme obdobné kultúrne nastavenie v oblasti vzťahu nadriadený, podriadený, ako napr. takí Číňania, alebo Japonci. No nie tak úplne. Možno v oblasti nadriadený a podriadený áno. Kultúra svedomitosti pravidelných kontrol, údržby a celého radu nastavení procesov však bude pravdepodobne už diametrálne odlišná.

Toto bude vypovedať o tom, ako sa kultúra podpisuje pod vnímanie a riešenie blížiaceho sa kolapsu v bezprostrednom čase pred kolapsom.

Ako to však bude s kultúrou a vnímaním iba určitých náznakov možného zlyhania systému v budúcnosti? Skôr kultúra otvorenosti, častej komunikácie, porád, stretnutí, „brainstormingov“, dobrej organizácie, striedania odpočinku a práce. Ďalej motivácia, dobrá psychohygiena a možno skôr horizontálne vedenie bude mať vo firme väčšiu silu odolávať kolapsom, predchádzať im, či mať schopnosť sa na ne lepšie pripraviť.

Kultúra zakrývania si očí, zametania pod koberec, či strachu rozprávať aj o nepopulárnych veciach pôjde ruka v ruke nepredvídateľným javom, katastrofám, kolapsom, ktoré postupom času ešte môžu narastať.


Photos courtesy of and copyright Escalando.eu

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář