Jsou stravenky pro firmu přínosné?

Mezi nejoblíbenější zaměstnanecký benefit patří stále stravenky. Spotřeba stravenek a jejich využívání se neustále zvyšuje. V České republice je využívá více než 1,3 miliónů zaměstnanců u 60 tisíc zaměstnavatelů a další každým dnem přibývají. Nebavme se o těch firmách, kde mají vlastní závodní jídelnu, ale o těch, kteří chtějí obědy svým zaměstnancům zabezpečovat právě prostřednictvím stravenek. Pokud se zamyslíme nad skutečným přínosem, je potřeba jej vidět objektivně a ve všech souvislostech. Pozitiva stravenek zahrnují zejména tyto základní oblasti:

  • legislativa
  • daňové výhody
  • pozitivní vliv na zdraví
  • pracovní výkon
  • motivační faktor

 Legislativa

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.

Daňové výhody

Z hlediska daňové zátěže zaměstnavatele představují stravenky výjimku. Nezvyšují daňový základ zaměstnance, a tedy nespadají do vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění. Zhruba polovinu hodnoty uhradí zaměstnavatel a druhou polovinu zaměstnanec.

Vliv na zdraví

Pravidelná strava představuje základní uspokojení lidské potřeby. Proto stravenky podporují všichni pracovníci zabývající se ochranou zdraví a především lékaři, neboť jejich využívání v praxi vede u zaměstnanců k pravidelné stravě alespoň třikrát denně.

Pracovní výkon

Pracovní výkon pochopitelně stoupá pouze u zaměstnanců odpočatých a pravidelně se stravujících. U oběda se navíc vede zpravidla tolik potřebná diskuse a debata, která velmi často vede ke sbližování mezi jednotlivými zaměstnanci.

Motivační faktor

Zaměstnanci přikládají stravenkám velký význam a chápou je jako jednu z přitažlivých  odměn za vykonanou práci.

Pokud si tedy položíme otázku, zda jsou stravenky opravdu pro firmu přínosné, odpověď zní jednoznačně „ano“.

Stravenky jsou přínosné nejen pro firmu tedy pro zaměstnavatele, ale i pro samotné zaměstnance. Jako manažeři je proto ve vedení firem podporujme na všech úrovních.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář