Environmentální systém managementu EMS

Environmentální systém managementu dále jen EMS zpravidla organizace zavádějí v návaznosti na systém managementu kvality a vytváří tak integrovaný systém řízení ISM.  Environmentální systém managementu se zavádí podle normy EN ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016). Tento systém zavede taková organizace, která chce mít přehled a pod kontrolou všechny ukazatele, které mají vliv na životní prostředí. Musí však projít celou řadou příprav a posouzení možných vlivů na životní prostředí. Každopádně je nutné v systému podchytit všechny stěžejní vlivy na životní prostředí, aby se s nimi mohlo dále pracovat.

 V podstatě je potřeba se zaměřit na tři základní oblasti, a to na možný: vliv na ovzduší – vliv na vodu – vliv na půdu. Musíme k nim přistupovat zodpovědně, protože se jedná o naše přírodní bohatství.  V každé organizaci si musí klást otázky: Hrozí nějaké znečištění? Hrozí nějaká nehoda nebo havárie? Všechny tři zmíněné oblasti jsou důležité, navíc spolu souvisí a jsou navzájem provázané.  Z environmentálního hlediska je nutné možné nežádoucí vlivy sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat.

Pokud v organizaci vypracujeme environmentální aspekty, můžeme některé nežádoucí vlivy vyloučit či eliminovat. Vlastně se jedná o možná rizika z hlediska environmentálního, tedy z oblasti životního prostředí. Musíme si uvědomit skutečnost, že zde existuje celá řada platných zákonů, které musejí firmy z hlediska legislativy dodržovat. Vypracováním environmentálních aspektů získáme nejen přehled, ale i povědomí o dodržování současně platné legislativy. Environmentální systém managementu slouží pro zlepšování a hledání vhodných alternativních a šetrných způsobů využívání dostupných ekologických prostředků.

Environmentální edukace, tedy výchova a vzdělávání zaměstnanců v oblasti životného prostředí je jedním z cílů každé vyspělé organizace. Důsledné zmapování firmy představuje podchytit možné znečišťování ovzduší, například pokud firma používá pro vytápění ještě starší kotle. Jsou tedy ekologická, jsou úsporná? Možné ohrožení vody, v návaznosti na skladování chemických látek, max. množství. Je v případě vzniku havárie, aktuální stanovené havarijní opatření? Chemické látky a chemické směsi; v podstatě se vždy alespoň v základní formě vyskytují. Můžeme používat šetrnější chemické látky a chemické směsi? A to zejména taková, která jsou šetrná jak životnímu prostředí, tak i k ochraně zdraví zaměstnanců, kteří s nimi přicházejí do styku?

Domnívám se, že vždy je možná jejich redukce, protože časem se všude nahromadí. Musíme proto posoudit jejich skutečné využití a není namístě zbytečné přechovávání již nepoužitých chemických látek či chemických směsí a další jejich zbytečné skladování na pracovištích.

A co s produkujícími odpady? Co se s nimi děje? Je potřebné je bezpečně skladovat, důsledně evidovat jejich množství. Je celá řada ekologických možností od třídění, recyklace, šetrné hospodárné využívání, používání šetrných chemických látek a chemických směsí, využívání nových ekologických energií a další. Nezapomínejme ani na použité obaly na pracovištích (výrobky), a jejich další znovuvyužití (opakované použití, recyklace).

  1. Graf

 

Komentář ke grafu: graf se týká sledování a vyhodnocování spotřeby odpadů, konkrétně plastů v jednotlivých střediscích. Graf ukazuje, že produkující množství nemá vzestupný ani sestupný ukazatel.

 Environmentální systém managementu není tedy nic jiného, než systémové a odpovědné jednání organizace vůči přírodě, krajině a lidem.

 Čerpáno a použito:

  1. Zkušenosti s auditováním environmentálního systému EMS
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Chance Agrella,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář