Environmentální aspekty v managementu

Environmentální aspekty v managementu organizace sehrávají významnou roli v rámci ochrany životního prostředí.

Organizace, které chtějí přistupovat k životnému prostředí zodpovědně, environmentální aspekty vypracují a věnují se jim. Mají poté přehled o všech možných negativních vlivech. Asi nemusím zdůrazňovat, že environmentální aspekty se vytváří zejména v rámci normy EN ISO 14001:2015 (ČSN EN ISO 14001:2016). Přičemž název – Registr environmentálních aspektů je zřejmě nepoužívanější. Existují organizace, které je perfektně a na velmi dobré odborné úrovni vypracovaly i bez uvedené normy. A co víc? Umějí s nimi nadále velmi dobře zacházet.

Jde v podstatě o to, abychom se zamysleli, jak zabránit všem negativním vlivům na životní prostředí. Jaké budou vlastně dopady (voda, ovzduší, půda)? Možné negativní důsledky můžeme rozdělit například takto:

  1. znečištění ovzduší
  2. znečištění povrchových a odpadních vod
  3. kontaminace půdy a podzemních vod
  4. odstranění a likvidace odpadů (včetně nebezpečných odpadů)
  5. vliv na bezpečnost a hygienu práce
  6. profily – spotřeba všech zdrojů
  7. zacházení s obaly.

Každá výše uvedená oblast je velmi široká a rozhodně ji nelze v jednom článku snadno popsat.

 Klíčové jsou pochopitelně zákonné předpisy – právní a ostatní předpisy v oblasti životního prostředí a ekologie. V této souvislosti musíme zmínit například: zákon o odpadech, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, zákon o předcházení ekologické újmě, zákon o obalech, zákon o prevenci závažných havárií, zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a další. Samozřejmě všechny v platném znění. K tomuto je dále samozřejmě navázána celá řada prováděcích předpisů, a je jich skutečně „Moře“ Různá nařízení vlády a vyhlášky. Avšak čísla zákonů nejsou v této fázi podstatná. Podstatný a vlastně klíčový, je totiž přistup všech zainteresovaných stran. Jde o to, aby platná legislativa byla dodržována a zákony se neobcházely. Přesto – neměli bychom sklouznout a držet se striktně jen pouze předpisů. Vždy je co zlepšovat a chránit tak to nejhodnotnější – naši krajinu a naše zdraví.

Domnívám se, že pravidelná zákonná školení v oblasti ekologie a životního prostředí dnes již nestačí. Prioritou by mělo být vzdělávání, sebevzdělávání, zejména pak výchova a neustálé získávání povědomí o této oblasti. Ekologickým a šetrným zacházením s produkty a se vším, co s tím souvisí (také služby) nastavíme vhodnou prevenci v této oblasti. Nesmíme dopustit, aby následující generace nemusela řešit zdevastovanou krajinu, kontaminovanou vodu a půdu a znečištěné ovzduší. Musíme si uvědomit skutečnost, že některé věci jsou nevratné. A proto se k nim chovejme tak, aby následné generace mohli zemi bez problémů nadále využívat. Víme, že všechno je v lidech, záleží jen na nás, jak s tím vším budeme zacházet.

obr.1

Komentář k tabulce: příklad velmi zjednodušené části hodnocení environmetálních aspektů v rámci registru environmentálních aspektů.

Vypracováním registru environmentálních aspektů získáme cenné informace o všech negativních vlivech a jejich množství. A to nás musí vést k zamyšlení, co s tím budeme dále dělat.

Čerpáno a použito:

  1. Zkušenosti s auditováním environmentálního systému EMS
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce.

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Jack Moreh,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář