Demokrat, či autokrat

Autokratický štýl vedenia, alebo demokratický. Jedno, alebo druhé?

V moderných prístupoch sa stále viac presadzuje práve onen demokratický štýl vedenia. Čo to však tak naozaj znamená? Po prvé to, že vo svojom prístupe k manažovaniu ako takom, sa javí taký manažér jednoznačne demokratickým. Nerozhoduje sám. Dáva priestor aj ostatným. A to nielen v rozhodovaní, ale v každodenných riešeniach problémov. Áno, sú situácie, keď musí dať usmernenie, nastoliť cestu. Dať ľuďom víziu. A nemusí mať všetky kompetencie, to nie je ani možné. Jeden človek, aj keď riadi, neobsiahne všetky kompetencie. A naostatok, ako človek, ktorý zastupuje organizáciu navonok, musí mať kompetencie hlavne k tomu. Napríklad technické zručnosti by mali byť doménou stredného a nižšieho manažmentu.

Sú však situácie, kedy je nevyhnutné, aj keď predstavuje manažér demokratický štýl vedenia, siahnuť po akoby autokratickom štýle. Je to napríklad pri veľkých rizikách, ktoré vyplývajú zo spoločenských, hospodárskych, či kultúrnych kríz. Vojnového stavu, pandémie a podobne. Za takých podmienok si to dokonca aj ľudia v organizáciách, inak zvyknutí na demokratický štýl vedenia, vyžadujú. Čo je možno paradoxom. Zrazu potrebujú viac viesť, lebo neistota možno narástla do neznesiteľnej úrovne.

Takže jednoznačne nebude platiť buď demokratický, alebo autokratický štýl vedenia. Je zaujímavé, že ak prevažuje autokratický štýl vedenia, tak ten sa nezmení v demokratický takmer za žiadnych okolností. Znamená to, že autokratický štýl vedenia sa ani za rýchlej spoločenskej, hospodárskej, či kultúrnej zmeny, nezmení. A ani, keď tie zmeny sú k lepšiemu, nie k horšiemu, ako v prvom uvádzanom prípade. Autokrat si bude chcieť svoje vedenie iba upevniť a lepšie časy mu iba k tomu poslúžia, ako nejaké alibi.

Z praxe: čo robím ja, ako manažér? Snažím sa viesť demokraticky. Mnohé kompetencie delegujem cez rozvoj zručností a možností realizovania sa a aj možností rozhodovania sa stredného manažmentu v otázkach bezprostredne sa dotýkajúcich rozhodovania sa stredného manažmentu. A v prípade, že sa vráti opäť pandémia aj na pracovisko, tak budem musieť siahnuť po rozhodovaní, ktoré bude niesť prvky autokratického rozhodovania. Ale iba zvonka. Zvnútra organizácie bude záležať, akou formou sa to podá, teda akou formou budem informovať ľudí v organizácii o svojich rozhodnutiach.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Splitshire,

freerangestock

Sdílet na:
Rudolf Hauzer

Rudolf Hauzer

Je autorom štyroch knižiek a jednej e-knihy aforizmov a sentencií. V roku 2022 mu v spoluautorstve vyšla publikácia "Management v souvislostech & Management v súvislostiach". Písal však aj do viacerých novín a časopisov z oblasti psychológie. V súčasnosti prispieva na web hlavne článkami o manažmente a je riaditeľom a štatutárom Centra sociálnych služieb v Bratislave.

Komentář