Čím zaujmout a získat mladé lidi do firmy?

Dnešní nová nastupující generace mladých lidí je zcela jiná, než předchozí generace a je obtížné je nejen do firmy získat, ale zejména déle udržet. Jak tedy postupovat a v čem jsou vlastně jiní a jaké mají potřeby; to jsou základní otázky, které ne jeden manažer řeší a stále si pokládá.

Většina mladé generace (myšleno 20 až 30 let) má již nastaveny zcela jiné hodnoty a jiný pohled na to, jak nastavit podle svých představ práci a jak trávit volný čas. Nechtějí trávit v práci příliš hodně času na úkor svého osobního volna a rodiny. Určitě odmítají v rámci zakázek provádět přesčasy nebo noční práce, a to mnohdy i za slíbenou vyšší finanční odměnu.

Každopádně mladá generace vyhledává v práci přátelské a rovnocenné zacházení, s možností postupu a osobního rozvoje.

Mladí zaměstnanci v žádném případě nebudou pracovat dlouho ve firmě, kde převládá autoritativní způsob řízení a kde i na sebemenší maličkost se čeká na rozhodnutí vrcholového managementu. Určitě vyžadují více zapojení do debaty a diskuse s možností ovlivňovat alespoň krátkodobé firemní cíle. Při rozdílných názorech a nápadech očekávají kompromisy, v ideálním případě pak konsensus. Vítají zacházení stylem rovný s rovným, tedy 1:1, vyžadují více naslouchání manažerů a „šanci“ se prosadit. Velmi rychle vycítí, pokud to takto ve firmě nefunguje. Tudíž predikovat, jakým směrem se budou vyvíjet jejich potřeby a touhy, je obtížné a ne vždy jsou představy u všech podobné.

Pokud jsme prováděli průzkumy v rámci auditů ISM ve firmách a dotazovali jsme se respondentů, na některá témata, co vlastně mladá generace preferuje, musíme konstatovat, že finanční ohodnocení a bebefity končily převážně na druhém místě, a to za pracovním prostředím a pracovními podmínkami.

Legislativa

Zákon č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 102

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Co tvoří pracovní prostředí a pracovní podmínky:

Pracovní prostředí:

Hovoříme o osvětlení, větrání, teplo, chlad, hluk, prašnost, vlhkost, vibrace, plynné látky a další. Platí zásada, že pokud je ve firmě pracovní prostředí příznivé, tam ve firmě zaměstnanci zůstávají.

Pracovní podmínky:

Hovoříme o pracovní době, přesčasech, dodržování předepsaného odpočinku mezi dvěma směnami, dodržování bezpečnostních přestávek, přestávek na jídlo a oddech, Také zde platí zásada, že příliš přesčasů, směnnost či noční práce mladí lidé nevyhledávají a dříve nebo později uvažují o změně zaměstnání.

Příznivé pracovní prostředí a akceptující pracovní podmínky můžeme zaměstnancům postupnými kroky vytvořit. Avšak ne všude je to možné. Pokud se budeme bavit o prostředí v kancelářích, lze si jistě představit vybavení kanceláří podle ergonomických zásad, které budou navíc obohacené relaxačními a klidovými zónami podle potřeb zaměstnanců. Ovšem všichni nemůžeme pracovat v kancelářích. Náročnější to budou mít manažeři, pokud budou tvořit příznivé pracovní prostředí a pracovní podmínky ve skladech či dílnách, nebo dokonce ve velkých výrobních halách.

Mladí lidé více než jejich předchůdci vědí, že budou v práci trávit hodně času, a proto citlivě prostředí posuzují a vybírají. Pokud zjistí, že žádnou část práce nebudou provádět z domova, nároky budou ještě vyšší. Firmy, které vytvoří příznivé pracovní prostředí a akceptovatelné pracovní podmínky i pro mladé zaměstnance, nebudou v nejbližší době řešit nedostatek zaměstnanců a pochopitelně jim nenastanou problémy s realizací zakázek.

Vrcholoví manažeři se musejí zajímat o příznivé pracovní prostředí a akceptovatelné pracovní podmínky mladých lidí, aby zabezpečili přísun aktivnícha práceschopných zaměstnanců do firmy. Jen pravidelné doplňování a etablování mladých zaměstnanců ve firmě je zárukou prosperity firmy.

 

Čerpáno a použito v článku:

  1. Školící materiály z oblasti ochrany zdraví na pracovištích
  2. Vlastní zkušenosti z lektorské práce

Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Bruce Mars,

freerangestock

 

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář