Bezpečnost strojů a ochranné optické prvky

Nastupující „Průmysl 4.0“, často nazývaný jako čtvrtá průmyslová revoluce s sebou přináší digitální technologie a další moderní řízené automatické robotické systémy, které postupně nahrazují lidské zdroje. V podstatě se jedná o další postupující automatizaci, digitalizaci a robotizaci pracovišť. Snahou bude jednotlivé systémy propojit tak, aby spolu komunikovaly.  A předávaly si relevantní vygenerované informace, které budou využívány ve výrobním procesu. Například propojení robotické ruky s řídícím CNC strojem inovativním integrovaným softwarem a podobně. To bude klást daleko vyšší nároky na kvalifikaci zaměstnanců, kteří digitalizovaná a robotizovaná zařízení řídí a řídit budou. Všechny moderní technologie a sofistikované automatické stroje však musejí být především bezpečné, spolehlivé a musejí splňovat všechna standardní opatření na ochranu obsluhy, tedy zaměstnanců.

Legislativa

Zákon č. 309/2006 Sb. § 4

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být: vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců.

Sofistikované automatické stroje a zařízení jsou řízeny programem řídící jednotky vybavenou výrobcem, což v praxi znamená, že mohou za určitých okolností nastat nepředpokládané reakce u některých pohybujících se částí strojů. Taktéž je potřeba myslet na možnost vzniklých chyb samotné obsluhy při řízení sofistikovaných automatických strojů. Výrobci sofistikovaných automatických strojů neustále stojí před náročnými úkoly, a to zajistit spolehlivě bezpečnost a ochránit tak zdraví zaměstnanců. Všechna nebezpečná místa u strojů a zařízení musí být zajištěna tak, aby nedošlo ke zranění obsluhy. Proto se dnes používají nejrůznější ochranné bezpečnostní prvky, jako například pevné bezpečnostní kryty a pevná ochranná bezpečnostní optická zařízení. 

Součástí moderních sofistikovaných automatických strojů a zařízení jsou ochranná bezpečnostní optická zařízení – optoelektrická ochranná zařízení, a to bezpečnostní optozávory, světelné závěsy. Tyto ochranné systémy se nevyužívají tam, kde jde o plně automatické systémy (dopravník – produkt – robotická ruka), ale tam kde obsluha stroje často a přímo musí vstupovat do výrobního procesu například u automatického CNC stroje (vložit – vyjmout materiál, popř. nástroj aj.).

Nejvíce se u automatických strojů používají bezpečnostní optické závory jako optické stěny, které mají za úkol svými rovnoběžnými paprsky zachytit obsluhu stroje či její část (ruka obsluhy), aby zařízení bylo při aktivaci ochrany spolehlivě zastaveno a nezpůsobilo tak obsluze zranění. Nutno podotknout, že tady je vždy stěžejní bezpečná vzdálenost zaměstnance od nejbližšího nebezpečného provozního místa stroje.

Podle umístění existují bezpečnostní světelné závěsy: vertikální – pro monitorování prstu – ruky, horizontální – pro monitorování obsluhy v nebezpečném místě a šikmé –  speciální funkce – vertikální a horizontální monitorování nebezpečné zóny obsluhy stroje.

Pevná ochranná bezpečnostní optická zařízení se používají u moderních automatických a poloautomatických strojů, kde je vyžadován nebo očekáván častý přístup obsluhy k nebezpečným místům stroje. Při aktivaci spolehlivě zastaví stroj, čímž vyloučí zranění obsluhy CNC stroje.


Photos courtesy of and copyright Free Range Stock, Mark Sylvester,

freerangestock

Sdílet na:
Karel Jařabáč

Karel Jařabáč

Je autorem publikace Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Vystudoval MBA Business School Nederland (BSN) u TC Business School v Praze a následně i DBA u University of Applied Management v Brně. Pracuje na pozici jednatele společnosti BEHYP s.r.o. zabývající se ochranou zdraví. Ve firmách provádí prevenci v rámci ochrany zdraví a řeší pracovní úrazy. Výsledky dosavadní práce jej těší, naplňují a dále motivují.

Komentář